Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Camper-tech opgemaakt op 07-11-2022

Voordat u een bestelling plaatst, adviseren wij u onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en bestellingen via onze webshop www.camper-tech.nl

Naam webshop                                                    Camper-tech

Bedrijfsnaam:                                                       Camper-tech

Vestigingsadres:                                                  Kopakker 27, 8256BR Biddinghuizen

E-mailadres:                                                         karsten@camper-tech.nl

Webshop:                                                             https://camper-tech.nl/winkel/

Telefoonnummer:                                               0683784619

KvK nummer:                                                       83999175

Btw nummer:                                                       NL863060663B01

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Camper-tech: de onderneming (handelend onder de naam Camper-tech VOF.) die haar producten op afstand aan klanten aanbiedt, via haar webshop.

  1. Klant: de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst via de webshop en/of een overeenkomst op afstand aangaat met Camper-tech.

  1. Producten: alle producten die Camper-tech via haar webshop aanbiedt.

  1. Consumentenkoop: De koop van een roerende zaak door een consument bij Camper-tech.

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

  1. Herroepingsrechthet recht van een klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand c.q. het retourneren van een ontvangen bestelling.

  1. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Camper-tech aan haar klanten ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

  1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via een communicatiemiddel op afstand tot stand is gekomen.

  1. Algemene Voorwaarden: de onderstaande Algemene Voorwaarden.

  1. Webshop: de webshop van Camper-tech. Toegankelijk via www.camper-tech.nl/winkel/

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten.

  1. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

  1. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door Camper-tech uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  1. Onderstaande voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Camper-tech voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.

  1. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een bestelling, bestelling bevestiging of overeenkomst geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.

  1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

  1. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

  1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

  1. Indien Camper-tech niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Camper-tech het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbod webshop

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

  1. Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. Camper-tech is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

  1. Het aanbod in de webshop van Camper-tech bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede beoordeling van de producten kan maken. In ieder geval staat vermeld:

  • Naam van het product

  • Indien van toepassing: type

  • Verkoopprijs inclusief belastingen

  • Hoogte van de eventuele verzendkosten

  • (korte) omschrijving van product

  1. Alle afbeeldingen, product specificaties – en omschrijvingen in de webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Echter, Camper-tech kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

  1. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden Camper-tech niet.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst c.q. bestelling

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

  • De klant een bestelling heeft geplaatst in de webshop middels het volledig en correct invullen van alle verplichte gegevens

  • De klant de bestelling volledig betaald heeft

  • De klant op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van de bestelling ontvangen heeft

  1. Een bestelling wordt altijd langs elektronische weg door Camper-tech bevestigd.

  1. Wanneer van Camper-tech in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand en zal het betaalde bedrag worden teruggestort.

  1. In de ontvangstbevestiging die de klant na een bestelling van Camper-tech ontvangt staat in ieder geval:

  • Een omschrijving van het gekochte product en het aantal

  • De prijs van het product

  • Verzendkosten

  • Totale prijs van de bestelling en Btw

  • Bedrijfsgegevens van Camper-tech

  • Naam, woonadres, afleveradres, factuuradres (indien anders dan woon en/of afleveradres) en e-mailadres van de klant zoals opgegeven bij de bestelling

  • Het bestelnummer

  1. Camper-tech heeft het recht zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Camper-tech op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  1. Camper-tech heeft het recht om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren en/of te annuleren.

Artikel 5 Verplichtingen klant

  1. Bij een bestelling dient de klant alle verplichte persoonsgegevens aan Camper-tech te verstrekken. Indien de klant bij een bestelling geen woonadres of afleveradres opgeeft dan is Camper-tech gerechtigd een bestelling te weigeren totdat de klant zijn woonadres of afleveradres opgeeft.2.
  2. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd.3.
  3. De klant dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij Camper-tech het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.4.
  4. De klant is verplicht een adreswijziging door te geven aan Camper-tech. Zolang Camper-tech geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de klant woonachtig is op het laatst bij Camper-tech bekende adres. De klant blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.
  5. Indien een offerte goedkeuring geeft gekregen vanuit een klant(Akkoord via Whatsapp of telefonisch is bindend) en klant stopt offerte, opdracht, wordt er een boete clausule opgesteld van 45% , en 35% van de werkuren, er worden 4 uur in rekening gebracht voor het werk, en alle kosten voor het retour sturen van de bestelde artikelen zijn voor de afnemer,     De Credit nota wordt opgemaakt nadat alle artikelen zijn terug gestuurd naar de Leverancier en door de leverancier zijn verwerkt en terug betaald, (Normaal gesproken is dit binnen 21 dagen geregeld)

Artikel 6 Levering bestellingen

  1. De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  1. Indien het bestelde product op voorraad is vindt levering plaats binnen 5 werkdagen na bestelling. Als levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde producten niet op voorraad zijn dan ontvangt de klant hierover bericht binnen 30 dagen na bestelling.

  1. Levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Camper-tech zal bestellingen binnen 30 dagen na besteldatum leveren. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de klant binnen 7 dagen na bestelling per e-mail berichten heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

  1. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

  1. Aan de leveringsplicht van Camper-tech zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de producten door Camper-tech een keer aan de klant op het opgegeven afleveradres zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

  1. Alle bestellingen worden uitsluitend geleverd op het door de klant opgegeven adres. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. Camper-tech is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant en onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.

  1. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico over op de klant. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij Camper-tech.

  1. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is Camper-tech bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk verstuurd kunnen worden.

  1. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. Camper-tech behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 7 Prijzen

  1. Camper-tech heeft het recht om haar prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

  1. Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Camper-tech niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

  1. Alle prijzen in de webshop zijn in Euro’s en inclusief 21% Btw en exclusief verzendkosten.

  1. Aan bepaalde betaalmethoden zijn extra kosten verbonden. Dit wordt voor de bestelling en in het bestelproces duidelijk aan de klant gecommuniceerd.

  1. Prijsverhogingen binnen 90 dagen na bestelling zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

  1. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:

  • Ideal

  • Betaalverzoek via Whatsapp

  • Overboeking via bank – of girorekening.

  1. Camper-tech is altijd gerechtigd de in lid 1 bedoelde betalingswijze te wijzigen.

  1. Camper-tech is gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor gebruikmaking van een betalingswijze. Deze kosten zijn echter nooit hoger dan de daadwerkelijke gemiddelde kosten die Camper-tech moet betalen voor deze betalingswijze.

  1. De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling, alvorens de volledige vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Camper-tech gaat pas over tot verzending zodra zij het volledige factuurbedrag ontvangen heeft.

  1. De bestelde producten worden 7 dagen beschikbaar gehouden in afwachting van betaling. Indien betaling niet binnen 7 dagen geschied wordt de bestelling, zonder nadere berichtgeving, door Camper-tech geannuleerd.

  1. Voor betaling via I-deal, Betaalverzoek via Whatsapp en overboeking zijn de voorwaarden van de derde van toepassing. Camper-tech is geen partij in de relatie tussen de klant en de derde.

  1. Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Camper-tech het recht, nadat zij de klant minimaal één heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.

  1. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

  1. Over de incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 9 Bedenktijd en herroepingsrecht

  1. Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat alle bestelde producten zijn geleverd aan de klant.

  1. Tijdens de bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

  1. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Hobbyelektronica. Het kenbaar maken dient te klant te doen middels het modelformulier.

  1. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

  1. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Hobbyelektronica heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  1. Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Camper-tech terugsturen. Indien de producten door de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht.

  1. Camper-tech draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na herroeping, mits het product in goede orde is ontvangen, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de klant.

  1. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.

  1. Producten dienen te worden terug gezonden naar: Camper-tech, Kopakker 27, 8256BR Biddinghuizen

  1. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt niet voor:

  • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

  • Producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Artikel 10 Garantie en conformiteit

  1. Camper-tech garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.

  1. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant(alvorens over te gaan tot terugzending aan Camper-tech) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Camper-tech. via email of telefonisch

  1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 10 dagen na levering aan Camper-tech schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

  1. In dien klachten van de klant door Camper-tech gegrond worden bevonden, zal Camper-tech naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  1. De garantietermijn van Hobbyelektronica komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Hobbyelektronica is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

  1. De garantie geldt niet indien:

  • de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken

  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Camper-tech en/of op de verpakking zijn behandeld

  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 11 Klachten

  1. Camper-tech zal klachten zo goed mogelijk, als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, oplossen.

  1. Een klacht over de bestelling dient de klant, per e-mail, binnen 7 dagen na ontdekking kenbaar te maken.

  1. Een ingediende klacht wordt binnen 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Indien Camper-tech een langere termijn voor de klacht benodigd, dan zal zij de klant daarover schriftelijk informeren. Camper-tech zal daarbij een indicatie geven wanneer de klant een uitvoerig antwoord kan verwachten.

  1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  1. Een klacht schort de verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van de klant niet op, tenzij Camper-tech schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 12 Overmacht

  1. Camper-tech is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan na komen ten gevolge van overmacht.

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

  1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Camper-tech, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.

  1. Camper-tech heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Camper-tech haar verbintenis had moeten nakomen.

  1. Camper-tech heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de klant als Camper-tech gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als een bestelling overeenkomst gedeeltelijk geleverd is, dan heeft Camper-tech het recht om het reeds geleverde product separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

  1. Camper-tech is niet verantwoordelijk voor overmachtssituaties als stakingen bij de postdienst, hostingprovider, telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Iedere aansprakelijkheid van Camper-tech is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.

  1. Camper-tech is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Camper-tech is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  1. Camper-tech is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik van een besteld product, tenzij Camper-tech aansprakelijk is op grond van enige dwingend rechtelijke bepaling

  1. Camper-tech is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:

  • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Camper-tech aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Camper-tech kan worden toegerekend.

  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.

  • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

  1. Camper-tech is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:

  • Gederfde winst;

  • Gemiste besparingen;

  • Gevolgschade;

  • Reputatieschade;

  • Immateriële schade;

  • Teleurgestelde verwachtingen;

  • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.

  1. Voor zover Camper-tech aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Camper-tech beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.

  1. Elke aansprakelijkheid van Camper-tech vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.

  1. Camper-tech is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.

  1. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Camper-tech.

  1. De klant vrijwaart Camper-tech voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Camper-tech toerekenbaar is.

  1. Indien Camper-tech uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Camper-tech zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Camper-tech, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Camper-tech en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

  1. Het eigendom van alle door Camper-tech aan de klant verkochte en geleverde producten blijft bij Camper-tech zolang de klant de vorderingen van Camper-tech uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

  1. Het door Camper-tech geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de klant niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

  1. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Camper-tech te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Camper-tech daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  1. Voor het geval Camper-tech haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Camper-tech om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Camper-tech zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

  1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Camper-tech, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  1. Camper-tech behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar webshop.

  1. Het is de klant niet toegestaan de informatie of het beeldmateriaal van de webshop te kopiëren, openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle overeenkomsten en bestellingen is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant in het buitenland woont.

  1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  1. Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.

  1. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden

  1. Camper-tech is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.

  1. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de webshop van Camper-tech, te weten www.camper-tech.nl . Op verzoek van de klant verzendt Camper-tech kosteloos een schriftelijk exemplaar.